Tag: 注文確認書

設定方法

注文確認書や納品書に表示されるロゴを変更したい


CS-Cartでは、各注文ごとに「注文確認書」と「納品書…